Regulamin Szkoły Aikido

Regulamin obowiązuje od 4 września 2023 r.
Dokument w wersji do druku dostępny do pobrania na stronie.

Niniejszy regulamin ustala zasady członkostwa i uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Szkołę Aikido Zielona Góra z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Wyspiańskiego 21 w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego, zwaną dalej Szkołą Aikido Zielona Góra, prowadzoną przez sensei Piotra KIRMIELA, zwanego dalej Prowadzącym zajęcia. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkoły Aikido Zielona Góra również tych, którzy ubiegają się o członkostwo i uczestniczą w zajęciach Szkoły Aikido Zielona Góra.

Prowadzący zajęcia zobowiązuje się do udostępnienia aktualnego regulaminu członkom, poprzez umieszczenie go na stronie internetowej Szkoły Aikido Zielona Góra (www.aikido.zgora.pl/regulamin/) i w siedzibie Szkoły Aikido Zielona Góra.

REGULAMIN SZKOŁY AIKIDO ZIELONA GÓRA

1. Warunki udziału w zajęciach:

 1. Podpisanie i dostarczenie Deklaracji Członkowskiej.
 2. Opłacenie wpisowego (opłata jednorazowa).
 3. Posiadanie aktualnego badania lekarskiego, pozwalającego na uczestnictwo w zajęciach.
 4. Posiadanie aktualnego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW).

2. Zasady członkostwa i uczestnictwa w zajęcia sportowych:

 1. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń dotyczących zachowania się w trakcie zajęć, a w szczególności sposobu wykonywania ćwiczeń i zadań.
 2. Uczestnik musi posiadać strój sportowy (dres, T-shirt lub kimono) i obuwie na zmianę (klapki). Na macie ćwiczymy na boso.
 3. Uczestnik zajęć zobowiązuje się do poszanowania praw i godności Prowadzącego zajęcia oraz innych uczestników zajęć.
 4. W razie niewłaściwego zachowania uczestnika zajęć, w tym zachowania zagrażającego zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników lub zachowania dezorganizującego i utrudniającego prowadzenie zajęć z grupą, Prowadzący zajęcia ma prawo do jego wykluczenia z wykonywania wskazanych ćwiczeń, zakazu uczestnictwa w danym treningu, aż do usunięcia z zajęć w Szkole Aikido Zielona Góra włącznie.
 5. Obowiązkiem uczestnika jest informowanie przed zajęciami Prowadzącego zajęcia o swojej każdorazowej niedyspozycji, złym samopoczuciu, pogorszonym stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonywanie ćwiczeń.
 6. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia uczestnik zajęć powinien natychmiast zgłosić się do prowadzącego i poinformować go o swojej dolegliwości.
 7. Prowadzący zajęcia ​nie odpowiada za ćwiczących w szatni. Opieka Prowadzącego zajęcia ​obejmuje wyłącznie ćwiczących na macie i w czasie trwania zajęć.
 8. Szkoła Aikido Zielona Góra nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników w szatniach.
 9. Uczestnik, który utracił członkostwo może zostać przyjęty ponownie do Szkoły Aikido Zielona Góra na zasadach określonych w ust. 1 i 3 niniejszego regulaminu.
 10. Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem są regulowane bezpośrednio przez Prowadzącego zajęcia.

3. Opłaty:

 1. Członkowie Szkoły Aikido Zielona Góra dokonują opłat do 5-go dnia każdego miesiąca.
 2. Wpisowe (opłata jednorazowa): 50 zł (opłata jednorazowa). Opłata miesięczna: 160 zł. Opłata miesięczna dla pracowników LO VII oraz ich rodzin: 110 zł.
 3. Kolejny członek rodziny – I stopień pokrewieństwa – wnosi opłatę miesięczną niższą o 20 zł, tj. 140 zł.
 4. Opłata za jeden trening wynosi 50 zł.
 5. Dla osób posiadających stopnie mistrzowskie – dan, czarny pas, opłata miesięczna wynosi: 110 zł.
 6. Osoba, która nie może uczestniczyć w treningach Szkoły Aikido Zielona Góra przez okres dłuższy niż trzy miesiące, obowiązana jest poinformować o tym Prowadzącego zajęcia, w celu zachowania członkostwa.
 7. Brak opłat za okres trzech miesięcy (z wyjątkiem letnich wakacji) będzie traktowany jako rezygnacja z treningów i powodem do skreślenia z listy członków Szkoły Aikido Zielona Góra.
 8. Nieobecność na treningach nie zwalnia z opłat​, można je odrobić w innych grupach zgodnie z planem podanym na stronie internetowej. Termin odrobienia nieobecności musi zostać wcześniej ustalony z ​Prowadzącym zajęcia​.
 9. Treningi odwołane z powodu świąt, ferii lub sytuacji losowych będą odrabiane w innych terminach określonych przez ​Prowadzącego zajęcia​. Odwołanie i odrabianie treningów ​nie wpływa na wysokość opłaty miesięcznej​.