Regulamin Szkoły Aikido

Regulamin obowiązuje od 1 września 2021 r.
Dokument w wersji do druku dostępny do pobrania na stronie.

Niniejszy regulamin ustala zasady członkostwa i uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Szkołę Aikido Zielona Góra z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Wyspiańskiego 21 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, zwaną dalej Szkołą Aikido Zielona Góra, prowadzoną przez sensei Piotra KIRMIELA, zwanego dalej Prowadzącym zajęcia. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkoły Aikido Zielona Góra również tych, którzy ubiegają się o członkostwo i uczestniczą w zajęciach Szkoły Aikido Zielona Góra.

Prowadzący zajęcia zobowiązuje się do udostępnienia aktualnego regulaminu członkom, poprzez umieszczenie go na stronie internetowej Szkoły Aikido Zielona Góra (www.aikido.zgora.pl/regulamin/) i w siedzibie Szkoły Aikido Zielona Góra.

REGULAMIN SZKOŁY AIKIDO ZIELONA GÓRA

1. Warunki udziału w zajęciach:

 1. Podpisanie i dostarczenie Deklaracji Członkowskiej.
 2. Opłacenie wpisowego (opłata jednorazowa).
 3. Posiadanie aktualnego badania lekarskiego, pozwalającego na uczestnictwo w zajęciach.
 4. Posiadanie aktualnego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW).

2. Zasady członkostwa i uczestnictwa w zajęcia sportowych:

 1. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń dotyczących zachowania się w trakcie zajęć, a w szczególności sposobu wykonywania ćwiczeń i zadań.
 2. Uczestnik musi posiadać strój sportowy (dres, T-shirt lub kimono) i obuwie na zmianę (klapki). Na macie ćwiczymy na boso.
 3. Uczestnik zajęć zobowiązuje się do poszanowania praw i godności Prowadzącego zajęcia oraz innych uczestników zajęć.
 4. W razie niewłaściwego zachowania uczestnika zajęć, w tym zachowania zagrażającego zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników lub zachowania dezorganizującego i utrudniającego prowadzenie zajęć z grupą, Prowadzący zajęcia ma prawo do jego wykluczenia z wykonywania wskazanych ćwiczeń, zakazu uczestnictwa w danym treningu, aż do usunięcia z zajęć w Szkole Aikido Zielona Góra włącznie.
 5. Obowiązkiem uczestnika jest informowanie przed zajęciami Prowadzącego zajęcia o swojej każdorazowej niedyspozycji, złym samopoczuciu, pogorszonym stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonywanie ćwiczeń.
 6. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia uczestnik zajęć powinien natychmiast zgłosić się do prowadzącego i poinformować go o swojej dolegliwości.
 7. Prowadzący zajęcia ​nie odpowiada za ćwiczących w szatni. Opieka Prowadzącego zajęcia ​obejmuje wyłącznie ćwiczących na macie i w czasie trwania zajęć.
 8. Szkoła Aikido Zielona Góra nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników w szatniach.
 9. Uczestnik, który utracił członkostwo może zostać przyjęty ponownie do Szkoły Aikido Zielona Góra na zasadach określonych w ust. 1 i 3 niniejszego regulaminu.
 10. Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem są regulowane bezpośrednio przez Prowadzącego zajęcia.

3. Opłaty:

 1. Członkowie Szkoły Aikido Zielona Góra dokonują opłat do 5-go dnia każdego miesiąca.
 2. Wpisowe (opłata jednorazowa): 50 zł (opłata jednorazowa). Opłata miesięczna: 140 zł. Opłata miesięczna dla pracowników LO VII oraz ich rodzin: 100 zł.
 3. Kolejny członek rodziny – I stopień pokrewieństwa – wnosi opłatę miesięczną niższą o 20 zł, tj. 120 zł.
 4. Opłata za jeden trening wynosi 40 zł.
 5. Dla osób posiadających stopnie mistrzowskie – dan, czarny pas, opłata miesięczna wynosi: 100 zł.
 6. Osoba, która nie może uczestniczyć w treningach Szkoły Aikido Zielona Góra przez okres dłuższy niż trzy miesiące, obowiązana jest poinformować o tym Prowadzącego zajęcia, w celu zachowania członkostwa.
 7. Brak opłat za okres trzech miesięcy (z wyjątkiem letnich wakacji) będzie traktowany jako rezygnacja z treningów i powodem do skreślenia z listy członków Szkoły Aikido Zielona Góra.
 8. Nieobecność na treningach nie zwalnia z opłat​, można je odrobić w innych grupach zgodnie z planem podanym na stronie internetowej. Termin odrobienia nieobecności musi zostać wcześniej ustalony z ​Prowadzącym zajęcia​.
 9. Treningi odwołane z powodu świąt, ferii lub sytuacji losowych będą odrabiane w innych terminach określonych przez ​Prowadzącego zajęcia​. Odwołanie i odrabianie treningów ​nie wpływa na wysokość opłaty miesięcznej​.