Polska Fundacja Aikido Aikikai pod kierunkiem Piotra Kirmiela 5 dan. Szkoła Aikido w Zielonej Górze. Godziny zajęć, lokalizacja, kontakt, galeria, forum, blog.
aikido, aikikai, aikido aikikai, aiki, iaido, samuraj, dojo, dojo aikido, hombu, hombu dojo, doshu, sensei, osensei, ueshiba, morihei ueshiba, kisshomaru ueshiba, moriteru ueshiba, piotr kirmiel, polska fundacja aikido, p.f.a.a., pfaa, pfa, staże aikido, obozy aikido, sztuki walki, techniki aikido, dan, kyu, zg, zgora, zgora.pl, aikido.zgora.pl, zielona góra, trening, samoobrona, katana, bokken, boken, miecz, jo, tanto, kata, hakama, obi, kendo, klub aikido, forum, polska, poland, pl, lubuskie, szkola aikido
admin komadowski jan

Regulamin Szkoły AIKIDO

REGULAMIN
SZKOŁY AIKIDO w ZIELONEJ GÓRZE

Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.

Niniejszy regulamin ustala zasady członkostwa i uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Szkołę AIKIDO z siedzibą w Zielonej Górze przy
ul. Wyspiańskiego 21 w Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Sportowych
, zwaną dalej Szkołą AIKIDO, prowadzoną przez sensei Piotra KIRMIELA, zwanego dalej Prowadzącym zajęcia. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkoły AIKIDO również tych, którzy ubiegają się o członkostwo i uczestniczą w zajęciach Szkoły AIKIDO.


Prowadzący zajęcia zobowiązuje się do udostępnienia aktualnego regulaminu członkom, poprzez umieszczenie go na stronie internetowej Szkoły AIKIDO (www.aikido.zgora.pl/regulamin/) i w siedzibie Szkoły AIKIDO.

 1. Warunki udziału w zajęciach:
  1. Podpisanie i dostarczenie w terminie Deklaracji Członkowskiej.
  2. Opłacenie składki członkowskiej.
  3. Posiadanie aktualnego badania lekarskiego, pozwalającego na uczestnictwo w zajęciach.
  4. Posiadanie aktualnego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 2. Zasady członkostwa i uczestnictwa w zajęcia sportowych:
  1. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń dotyczących zachowania się w trakcie zajęć, a w szczególności sposobu wykonywania ćwiczeń i zadań.
  2. Uczestnik musi posiadać strój sportowy (dres,
   T-shirt lub kimono) i obuwie na zmianę (klapki).
  3. Uczestnik zajęć zobowiązuje się do poszanowania praw
   i godności Prowadzącego zajęcia oraz innych uczestników zajęć.
  4. W razie niewłaściwego zachowania uczestnika zajęć, w tym zachowania zagrażającego zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników lub zachowania dezorganizującego i utrudniającego prowadzenie zajęć
   z grupą, Prowadzący zajęcia ma prawo do jego wykluczenia
   z wykonywania wskazanych ćwiczeń, zakazu uczestnictwa
   w danym treningu, aż do usunięcia z zajęć w Szkole AIKIDO włącznie.
  5. Obowiązkiem uczestnika jest informowanie przed zajęciami Prowadzącego zajęcia o swojej każdorazowej niedyspozycji, złym samopoczuciu, pogorszonym stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonywanie ćwiczeń.
  6. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia uczestnik zajęć powinien natychmiast zgłosić się do prowadzącego i poinformować go o swojej dolegliwości.
  7. Szkoła AIKIDO nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione przez uczestników w szatniach.
  8. Uczestnik, który nie może brać udziału w treningach przez okres dłuższy niż trzy miesiące, obowiązany jest do poinformowania o tym Prowadzącego zajęcia w celu zachowania członkostwa
  9. Uczestnik, który utracił członkostwo może zostać przyjęty ponownie do Szkoły AIKIDO na zasadach określonych
   w ust.1 i 3 niniejszego regulaminu.
  10. Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem są regulowane bezpośrednio przez Prowadzącego zajęcia.
 3. Opłaty:
  1. Członkowie Szkoły Aikido dokonują opłat
   do 5-go dnia każdego miesiąca.
  2. Wpisowe: 40 zł (opłata jednorazowa).
   Opłata miesięczna: 120 zł.
   Opłata za połowę miesiąca: 60 zł.
   Dla pracowników LO VII oraz ich rodzin opłata miesięczna wynosi: 60 zł.
  3. Kolejny członek rodziny (I stopień pokrewieństwa) wnosi opłatę miesięczną niższą o 20 zł, tj. 100 zł, a za połowę miesiąca 50 zł.
  4. Opłata za jeden trening wynosi 20 zł.
  5. Dla osób posiadających stopnie mistrzowskie (dan, czarny pas), opłata wynosi: miesięcznie 100 zł / połowę miesiąca 50 zł.
  6. Osoba, która nie może uczestniczyć w treningach Szkoły AIKIDO przez okres dłuższy niż trzy miesiące, obowiązana jest poinformować o tym Prowadzącego zajęcia, w celu zachowania członkostwa.
  7. Brak opłat za okres trzech miesięcy (z wyjątkiem letnich wakacji) będzie traktowany jako rezygnacja z treningów
   i spowoduje skreślenie z listy członków Szkoły AIKIDO.